Vedeli ste, že...

… vlastníkom nehnuteľnosti môže byť aj maloleté dieťa?

Vlastniť majetok, či už hnuteľný alebo nehnuteľný, môže aj malé dieťa. Nadobúdať majetok môžeme od už prvého dňa nášho života. V práve hovoríme o spôsobilosti na práva a povinnosti, teda že fyzická osoba môže byť nositeľom práv a povinností. Takýmto právom je aj právo vlastniť majetok, právo dediť a pod..

Podľa Občianskeho zákonníka spôsobilosť na práva a povinnosti vzniká už narodením, teda vlastniť majetok, napr. nehnuteľnosť za 250.000,- EUR môže aj novorodenec. Nadobúdanie majetku nie je limitované vekom 18 rokov.

Na hranicu veku 18 rokov sa viaže spôsobilosť na právne úkony, teda vlastnými úkonmi nadobúdať práva a povinnosti (napr. uzatvoriť zmluvu a zaplatiť kúpnu cenu).

Maloleté dieťa teda môže byť vlastníkom nehnuteľnosti, avšak samo ešte nemôže uzatvoriť kúpnu alebo darovaciu zmluvu, nakoľko nemá vek 18 rokov. V tomto prípade maloleté dieťa zastúpi jeho zákonný zástupca, ktorým je spravidla rodič. Iba v prípade, že účastníkom kúpnej zmluvy je na jednej strane maloleté dieťa, a na strane druhej jeho rodič, je potrebné požiadať súd o ustanovením opatrovníka za účelom, aby za maloleté dieťa uzatvoril kúpnu zmluvu, pretože záujmy rodiča a maloletého dieťaťa by mohli byť v kolízii.

Na to, aby sa maloleté dieťa mohlo stať vlastníkom nehnuteľnosti, je však potrebné, aby právny úkon – zmluvu – schválil súd. V konaní sa bude posudzovať, či je tento právny úkon v záujme maloletého dieťaťa (napr. či na dome nie sú zriadené záložné práva alebo iné ťarchy, v akom stave je dom a či vyžaduje nákladné opravy, či prevodca nemá dlhy a nezbavuje sa majetku).

Ak súd dospeje k tomu, že uzatvorenie zmluvy je v záujme maloletého, potom túto zmluvu schváli a môže byť zavkladovaná do katastra nehnuteľností.