Rodinné právo

  • návrh na rozvod manželstva

  • zastupovanie v konaní o úprave rodičovských práv a povinností k maloletým deťom

  • zastupovanie v ďalších veciach týkajúcich sa maloletých detí (vyživovacie povinnosti, osvojenie, zmena priezviska maloletého)

  • podávanie návrhov a zastupovanie v konaniach o výkon rozhodnutí vo veciach maloletých (napr. pri nerešpektovaní rozhodnutí upravujúcich styk rodiča)

  • poradenstvo a spisovanie dohôd o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vrátane uplatňovania nárokov z BSM na súde