Správne právo

  •  zastupovanie v správnych konaniach (napr. katastrálne konanie, stavebné konanie)

  •  podávanie žalôb proti orgánom verejnej správy na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí

  •  ochrana práv fyzických a právnických osôb pred nečinnosťou správnych orgánov