DOPRAVNÉ NEHODY A DOPRAVNÉ DELIKTY

Dopravné nehody a delikty v doprave predstavujú najvýznamnejšiu agendu našej advokátskej kancelárie. Právne služby poskytneme

  • vodičom motorových vozidiel, ktorí sú obvinení z trestného činu (spravidla ublíženie na zdraví alebo usmrtenie, ohrozenie pod vplyvom návykovej látky)
  • vodičom a iným účastníkom cestnej premávky, ak sú obvinení z priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (od nesprávneho parkovania až po závažné porušenie pravidiel cestnej premávky) alebo iného deliktu v doprave (napr. podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení, zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke)
  • držiteľom a prevádzkovateľom motorových vozidiel, ktorým hrozí pokuta za správny delikt v rámci objektívnej zodpovednosti. Najčastejšie sa stretávame s pokutami za nesprávne zastavenie alebo státie s vozidlom, prekročenie rýchlosti, užívanie diaľnic bez zaplatenej úhrady.
  • poškodeným osobám, ktoré boli účastníkom dopravnej nehody, pričom škoda môže vzniknúť nielen na vozidle, ale aj na zdraví či na zárobku. Tieto škody možno vymáhať priamo od poisťovne, v ktorej bolo vozidlo vinníka nehody povinne zmluvne poistené.
  • pozostalým osobám, ktorých blízka osoba (rodič, dieťa) bola obeťou dopravnej nehody. Pozostalé osoby sa môžu predovšetkým domáhať náhrady nemajetkovej ujmy, ktorá im bola spôsobená smrťou blízkej osoby.
  • Účastníkom škodových a poistných udalostí, ktorým poisťovňa odmietla poskytnúť poistné plnenie alebo nahradiť škodu, hoci je vznik týchto nárokov riadne podložený relevantnými dokladmi.
  • Prevádzkovateľom vozidiel, ktorí majú svoje vozidlo havarijne poistné, pričom posúdime, či a v akej výške im vznikol nárok na poistné plnenie z tohto poistenia, ak im vznikla škoda na vozidle.