Obchodné právo

V rámci obchodného práva poskytujeme tieto služby:

 

Zastupovanie podnikateľov v sporoch proti ich zmluvným partnerom

  • Ak vám zmluvný partner nezaplatil faktúru, pomôžeme vám ju vymôcť. Popri fakturovanej sume však máte nárok aj na úroky z omeškania a paušálnu náhradu nákladov spojených s vymáhaným pohľadávky

  • Okrem nezaplatených faktúr vám pomôžeme aj pri iných sporoch proti obchodným partnerom (napr. v prípade nedokončeného dielo, sporov zo zmlúv o preprave)

 

Zakladanie obchodných spoločností

  • Pripravíme pre vás všetky potrebné dokumenty, ktoré potrebujete na založenie obchodnej spoločnosti

  • Poradíme vám, ktoré činnosti môžete vykonávať v rámci voľných živností a aké oprávnenia by ste potrebovali, ak by ste chceli vykonávať špecializované činnosti

 

Zabezpečovanie zmien údajov zapísaných v obchodnom registri

  • Či už chcete zmeniť sídlo vašej spoločnosti, rozšíriť predmet podnikania či vymenovať nového konateľa – zabezpečíme všetko, čo bude potrebné

 

Prihlasovanie pohľadávok do konkurzu alebo reštrukturalizácie

  • Dostal sa obchodný partner do úpadku a nestihol uhradiť voči vám všetky pohľadávky, prípadne Vám nevyplatil mzdu v potrebnej výške? Vaše pohľadávky prihlásime do konkurzu, pričom prihlasovanie vieme zabezpečiť aj elektronicky

 

Vypracovanie obchodných podmienok alebo iných dokumentov pre podnikateľov

  • Mať spracované obchodné podmienky uľahčuje nielen samotné podnikanie, ale zároveň tým viete splniť viaceré zákonné povinnosti, ak predávate tovar alebo poskytujete služby spotrebiteľom

  • Vypracujeme pre vás obchodné podmienky, rámcové zmluvy, prípadne predzmluvné informácie podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov či GDPR dokumentáciu