Zásady ochrany osobných údajov

 Advokátska kancelária JUDr. Marcela Ružarovského (ďalej ako „advokát“) spracúva osobné údaje o svojich klientoch a iných fyzických osobách. Spracúvanie osobných údajov je pritom nevyhnutnou súčasťou výkonu advokácie, plnenia zákonných a regulačných povinností advokáta a ochrany oprávnených záujmov klientov a advokátov.

Tieto informácie slúžia na to, aby klient alebo iná fyzická osoba (ďalej ako „dotknutá osoba“) v rámci poskytovania právnych služieb vedela, prečo spracúvame jej osobné údaje, ktoré údaje spracúvame a aké sú jej práva.

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „Nariadenie GDPR“), príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 18/2018 Z. z.“), zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácií  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o advokácií“) ako aj ďalšími právnymi predpismi.

 1. Identifikačné údaje advokáta

Názov:                          JUDr. Marcel Ružarovský
Sídlo:                            A. Žarnova 11C, 917 02 Trnava
IČO:                              53 711 343
Zápis:                            v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 8218

Advokát je súčasne prevádzkovateľom a spracovateľom osobných údajov dotknutých osôb.

 1. Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame najmä dôvodu plnenia si zmluvných povinností ako aj z dôvodu, že takéto spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu. Týmto predpisom je predovšetkým zákon o advokácií. Podľa ustanovenia § 18 ods. 6 zákona o advokácii je advokát oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu advokácie kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií bez súhlasu dotknutej osoby.

Ďalšími osobitnými predpismi sú napríklad:

–    zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

–    zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

–    zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

–    zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Niektoré osobné údaje spracúvame aj z dôvodu, že ste s ich spracúvaním vyjadrili písomný súhlas. Súhlas môžete udeliť na spracovávanie tých osobných údajov, ktoré nie je advokát oprávnený spracovávať na základe právneho predpisu, zmluvy alebo iného právneho základu.

 1. Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje advokát spracúva predovšetkým za účelom podnikania, ktorým je výkon advokácie. Advokáciou sa rozumie zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu.

Osobné údaje môže advokát spracúvať aj za účelom plnenia si zákonných povinností, ktorými sú napríklad

 • zákon č. 297/2008 Z. z., podľa ktorého má advokát povinnosť vykonať identifikáciu osoby v dôvodov a v rozsahu uvedenom v tomto zákone (napr. zistenie totožnosti osoby, povahe a účele plánovaného obchodu, zistenie, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou a pod.)
 • zákon č. 431/2002 Z. z., podľa ktorého advokát plní účtovné povinnosti
 • zákon č. 595/2003 Z. z. a zákon č. 563/2009 Z. z., podľa ktorého má advokát plniť povinnosti, ktoré sa na neho ako na daňový subjekt vzťahujú

Osobné údaje dotknutých osôb advokát spracováva v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie sledovaného účelu, pričom predmetom spracúvania sú najmä:

 • titul, meno a priezvisko
 • adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa
 • dátum narodenia
 • rodné číslo
 • č. a e-mail
 • iné údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné pre poskytnutie právnej služby alebo na dosiahnutie iného zákonného účelu, pre ktorý advokát spracováva osobné údaje
 1. Kategória príjemcov

Osobné údaje spracováva advokát v písomnej ako aj elektronickej forme.

Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť ďalej sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, ktorými sú napríklad orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné orgány verejnej moci, exekútorské a notárske úrady, ostatní účastníci súdnych a iných konaní a pod.

Osobné údaje môže advokát poskytnúť tiež inému advokátovi v rámci substitučného zastúpenia, ako aj poskytovatelia účtovníckych alebo audítorských služieb, poskytovatelia softvérového vybavenia alebo IT podpory advokáta, vrátane zamestnancov týchto osôb.

 1. Prenos osobných údajov do zahraničia

Advokát môže niektoré osobné údaje spracúvať aj prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami mimo Európskej únie, napr. Microsoft Corporation so sídlom Redmond, Washington, USA, a to prostredníctvom služby Microsoft OneDrive. Služby OneDrive zabezpečujú vysokú mieru ochrany osobných údajov a spĺňa aj požiadavky stanovené právnymi predpismi Európskej únie (viď napr. https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-onedrive-blog/gdpr-compliancy-with-onedrive-and-sharepoint/ba-p/191126).  Osobné údaje dotknutých osôb sú naviac zabezpečené tým, že na prístup k nim sa vyžaduje zadanie hesla, ktoré má k dispozícii iba advokát. Niektoré údaje sú zabezpečené viacstupňovým overením, kedy sa na zadanie hesla vyžaduje aj zadanie prístupového kódu, ktorý je generovaný pre každý prístup osobitne, pričom ten je dostupný iba pre advokáta.

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Advokát spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zásadou minimalizácie ich uchovávania počas trvania účelu, na ktorý osobné údaje dotknutej osoby získal, to znamená, že advokát osobné údaje uchováva najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

Ak právny predpis neustanovuje čas, po ktorý je spracúvané osobné údaje potrebné uchovávať, v takom prípade advokát uchováva osobné údaje po dobu 5 rokov po naplnení účelu, pre ktorý boli osobné údaje spracúvané (napríklad ak ide o osobné údaje klienta, ktorému advokát poskytol právne služby, uchováva osobné údaje po dobu 5 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu; ak ide o osobné údaje dotknutej osoby, ktorá nie je klientom, po dobu 5 rokov odo dňa právoplatného skončenia súdneho alebo iného konania).

Osobné údaje, ktoré advokát spracúva na základe písomného súhlasu dotknutej osoby spracúvame po dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do času, kým dotknutá osoba svoj súhlas neodvolá, podľa toho, ktorá z týchto skutočností na stane skôr.

 1. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Advokát nevykonáva automatické rozhodovanie ani profilovanie.

 1. Práva dotknutých osôb

Dotknuté osoby majú pri spracúvaní osobných údajov advokátom nasledovné práva:

a) právo na prístup k osobným údajom – dotknutá osoba má právo žiadať od advokáta potvrdenie o tom, aké osobné údaje o nej spracováva, na aký účel ich spracováva, na akú dobu a iné informácie podľa ustanovenia § 21 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z..

b) právo na opravu osobných údajov – dotknutá osoba má právo na to, aby advokát bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

c) právo na výmaz osobných údajov – dotknutá osoba má právo na to, aby advokát bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Advokát tak nie je povinný urobiť z dôvodov uvedených v ustanovení § 23 ods. 4 zákona č. 18/2018 Z. z..

d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – dotknutá osoba má právo na to, aby advokát obmedzil spracúvanie osobných údajov napríklad z dôvodu, že dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho advokátovi overiť správnosť osobných údajov ako aj z ďalších dôvodov podľa ustanovenia § 24 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z..

e) právo na prenosnosť osobných údajov – dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla advokátovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

f) právo namietať spracúvanie osobných údajov – dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré advokát spracúva z dôvodov založených na legitímnych záujmoch advokáta. Advokát nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

g) právo podať návrh podľa ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. – dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania, ak sa domnieva, že advokáta porušil jej práva podľa zákona č. 18/2018 Z. z. alebo že advokát spracúva jej osobné údaje v rozpore s uvedeným zákonom. Návrh sa podáva na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

h) právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov – dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

 1. Cookies

Advokát je prevádzkovateľom webovej stránky https://www.ak-ruzarovsky.sk/ (ďalej aj ako „web“).

Cookie je malý súbor tvorený písmenami a číslicami, ktorý počítač s webovou stránkou prostredníctvom prehliadača odosiela do počítača alebo mobilného telefónu dotknutej osoby (ďalej ako „zariadenie“) a ukladá na pevnom disku zariadenia. Súbory cookie nám umožňujú rozlíšiť konkrétnu osobu od ostatných užívateľov nášho webu. Vďaka nim môžeme ponúknuť lepšie zážitky pri prehliadaní webu a neustále zlepšovať svoje služby.

Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti webu prostredníctvom služieb Google Analytics, Google Ads, Facebook. Ide o analytické nástroje, ktoré pomáhajú vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory cookies je možné použiť na štatistické údaje o používaní webu bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

V prípade, že nastavíte blokovanie zápisu cookies do Vášho prehliadača, je možné, že niektoré časti internetových stránok používajúcich súbory cookies (vrátane nášho webu) nebudú fungovať bez určitých problémov alebo spomalení.

Väčšina prehliadačov umožňuje odmietnuť prijatie súborov cookies a odstrániť súbory cookies. Metódy na ich správu sa líšia v závislosti od prehliadača a verzie prehliadača. Môžete však získať aktuálne informácie o blokovaní a mazaní súborov cookies prostredníctvom týchto odkazov:

Niektoré súbory cookie (analytické) slúžia na poskytovanie štatistických informácií o výkonnosti webu (napr. na počet návštev, zdrojov návštevnosti a pod.). Niektoré súbory cookies (funkčné) umožňujú webu pamätať si voľby vykonané na zariadení počas prehliadania webu a poskytovať vylepšené a osobné funkcie. Niektoré súbory cookies (reklamné) sú nastavené na zobrazenie cielených reklám na základe záujmov dotknutých osôb na webe alebo na manažovanie reklamy. Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o aktivitách dotknutých osôb na webe a iných stránkach, aby dotknutým osobám poskytli cielenú reklamu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb prostredníctvom cookies na webe je oprávnený záujem advokáta podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z.., teda monitorovanie aktivít a zlepšovanie nášho webu a služieb.

Osobné údaje môže advokát spracúvať aj na základe súhlasu dotknutej osoby, pričom v tejto súvislosti advokát vyhlasuje, že z povahy služieb poskytovaných advokátom vyplýva, že nie sú určené resp. smerované pre deti do 16 rokov veku, a z toho dôvodu sa advokáta netýka povinnosť overovať či zákonný zástupca poskytol osobe mladšej ako 16 rokov súhlas so spracovaním jej osobných údajov.

Osobné údaje spracúvame na účel optimalizácie zobrazenie webu a cielenia reklamy s využitím súborov cookies.

Prostredníctvom cookies môže advokát spracovávať tieto údaje o dotknutých osobách: IP adresu, geografickú polohu, webový prehliadač a jeho verziu, operačný systém, referenčný zdroj, dĺžku návštevy, zobrazenia stránok a navigačné cesty stránok, rovnako aj informácie o časovaní, frekvencii a vzorci používania webu.

Takto získané osobné údaje môže advokát poskytnúť externým spoločnostiam alebo osobám, ktoré zabezpečujú a uskutočňujú niektoré činnosti pre advokáta. Ide najmä o osoby poskytujúce advokátovi IT služby, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk prípadne iné poradenské spoločnosti.