Vedeli ste, že...

… aj ústne uzatvorená zmluva je platná a účinná a zaväzuje účastníkov?

Mnohokrát sa stretávame s neochotou ľudí uplatňovať svoje nároky voči protistrane z dôvodu (resp. odmietajú plniť), že nemajú písomne uzatvorenú zmluvu alebo že nebola spísaná pred notárom, či preto, že podpisy na nej nie sú overené.

Občiansky zákonník (prípadne Obchodný zákonník) ale nevyžaduje, aby každá jedna zmluva bola uzatvorená písomne alebo aby bol podpis na zmluve úradne overený. To by v praktickom živote ani nebolo možné, inak by ste museli pri nákupe potravín uzatvárať s predajcom písomnú zmluvu.

Je však pravdou, že pokiaľ je zmluva v písomnej forme, domáhať sa práv z nej plynúcich bude jednoduchšie. Niekedy však ale o existencii ústne, prípadne konkludentne (mlčky), uzatvorenej zmluvy neexistujú pochybnosti, pokiaľ bola taká zmluva riešená medzi účastníkmi zmluvy napr. v elektronickej komunikácii, SMS správach alebo by ju vedeli potvrdiť svedkovia, prípadne jej uzatvorenie vyplýva zo správania účastníkov (typicky nájomná zmluva, kedy nájomca užíva byt, platí nájomné a prenajímateľ mu v užívaní nebráni, nájomné prijíma a nájomcovi vytvára podmienky na užívanie bytu).

Ústne môže byť teda uzatvorená napríklad kúpna zmluva, darovacia zmluva, ak sa dar hneď odovzdá (auto), zmluva o pôžičke, nájomná zmluva, zmluva o dielo a pod.

Písomnú formu musia mať len zmluvy o prevodoch nehnuteľností, zmluvy, pri ktorých to vyžaduje zákon (napr. ustanovenie § 524 ods. 1 Občianskeho zákonníka) alebo dohoda účastníkov.

Rovnako tak podpis na písomných zmluvách nemusí byť úradne overený, pokiaľ to výslovne nevyžaduje zákon. Overený podpis musia mať zmluvy o prevode nehnuteľností (napr. predávajúci na kúpnej zmluve, darca na darovacej zmluve) alebo napr. zmluva o predaji podniku podľa Obchodného zákonníka.