Cenník právnych služieb

Naša odmena za právne služby vychádza z vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, pričom odmena môže byť:

a) Hodinová odmena

Hodinová odmena sa určuje podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci. Hodinová odmena v našej advokátskej kancelárii je vo výške 70,- EUR za hodinu, pričom túto formu odmeny preferujeme pri:

●  vypracovávaní právnych analýz a stanovísk,

●  koncipovaní náročnejších zmlúv alebo

● v skutkovo či právne náročnejších sporoch (napr. vyporiadanie BSM, ak je predmetom značný majetok alebo sa vyporiadavajú rôzne položky – napr. nehnuteľnosti, vozidlá, vybavenie domácnosti, spoločné záväzky, obchodný podiel a iné).

b) Podielová odmena

Podielová odmena sa určuje podielom na hodnote veci v prípade úspechu až do 20%. Klient teda vopred neplatí nič a naša odmena sa určí ako podiel z toho, čo pre klienta získame po ukončení veci.
Túto formu odmeny preferujeme napríklad pri zastupovaní:

● proti poisťovniam vo veciach vymáhania poistného plnenia / náhrady škody

● pri zastupovaní spotrebiteľov pri vymáhaní nárokov zo spotrebiteľských zmlúv alebo

● pri zastupovaní poškodených osôb pri dopravných nehodách.

c) Paušálna odmena

Paušálna odmena sa využíva za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas alebo za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

Ako príklad uvádzame:

● založenie spoločnosti s ručením obmedzeným od 275,- EUR (plus poplatok vo výške 220,- EUR za podanie návrhu do Obchodného registra a prípadné poplatky za viazané alebo remeselné živnosti)

● zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným od 100,- EUR podľa rozsahu požadovaných zmien

● vypracovanie kúpnej zmluvy a podanie elektronického návrhu na vklad 250,- EUR vrátane poplatku za štandardné konanie (odmena môže byť vyššia, ak by malo byť súčasťou kúpnej zmluvy napríklad vecné bremeno, predkupné právo a pod.)

● vypracovanie GDPR dokumentácie od 300,- EUR

d) Tarifná odmena

Tarifná odmena sa určuje podľa počtu úkonov vykonaných vo veci. Odmena sa platí za každý vykonaný úkon právnej služby, ktorým sa rozumie najmä (i) prevzatie a príprava zastúpenia, (ii) podanie vo veci (napr. žaloba, vyjadrenie, odvolanie, návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, návrh na vykonanie exekúcie), (iii) ďalšia porada s klientom, (iv) účasť na pojednávaní alebo inom úkone.

Tarifná odmena za jeden úkon právnej služby je vo výške

● od 140,- EUR pri zastupovaní vo veciach podľa zákona o rodine

● od 160,- EUR pri zastupovaní vo veciach týkajúcich sa podielového spoluvlastníctva

● od 200,- EUR pri zastupovaní v trestnom konaní

● od 140,- EUR pri zastupovaní v priestupkovom konaní alebo v správnom konaní o uloženie pokuty

● od 170,- EUR pri zastupovaní pred správnym súdom vo veciach podľa Správneho súdneho poriadku

● od 140,- EUR pri zastupovaní zamestnancov alebo zamestnávateľov v pracovnoprávnych sporoch

● 500,- EUR za podanie ústavnej sťažnosti za porušenie práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy SR (prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov)

Odmena môže byť aj kombinovaná, napríklad tarifná odmena spolu s podielovou odmenou. Tento typ odmeny preferujeme pri vymáhaní pohľadávok, kedy sa dojedná tarifná odmena napr. vo výške 100,- EUR za každý úkon a súčasne 10% podielová odmena z vymoženej sumy pohľadávky.

Vyššie uvedený cenník je len orientačný a výsledný typ a výška odmeny je vecou dohody s konkrétnym klientom v jeho veci. Výška našej odmeny závisí tiež od skutkovej a právnej náročnosti každého prípadu.

Podľa vyhlášky o odmenách advokátov máme popri odmene za právne služby aj nárok na:

a) na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy,

b) na náhradu za stratu času.

Podľa zákona o advokácii (ustanovenie § 24 ods. 1) sme oprávnení požadovať primeraný preddavok za právne služby. Preddavok požadujeme spravidla vo výške dvoch úkonov právnej služby (pri tarifnej odmene), prípadne vo výške zodpovedajúcej 2-5 hodinám pri hodinovej odmene.

Od 01.01.2024 sme platcami DPH, teda odmena za právne služby sa zvyšuje o zákonnú sadzbu DPH, ktorá je aktuálne vo výške 20%.