CENNÍK

Odmena advokáta za právne služby vychádza z vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, pričom odmena môže byť:

a) hodinová odmena
Hodinová odmena sa určuje podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci. Hodinová odmena je určená v závislosti od skutkovej a právnej zložitosti veci, spravidla od 60 EUR za každú začatú hodinu poskytovania právnej služby.

b) paušálna odmena
Paušálna odmena sa využíva za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas alebo za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí (napr. vypracovanie kúpnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra od 165,- EUR)

c) podielová odmena
Podielová odmena sa určuje podielom na hodnote veci v prípade úspechu od 5% do 20%

d) tarifná odmena
Tarifná odmena sa určuje podľa počtu úkonov vykonaných vo veci (od 100 EUR / úkon)

Odmena advokáta môže byť aj kombinovaná – kombinovanú odmenu preferujeme spravidla pri vymáhaní pohľadávok (napr. znížená tarifná odmena vo výške 75 EUR / úkon a podielová odmena vo výške 10% z vymoženej sumy).

Advokát je oprávnený (nie povinný) znížiť odmenu za poskytnutie právnej služby, ak existujú dôvody hodné osobitného zreteľa.

JUDr. Marcel Ružarovský nie je platcom DPH.