Priestupky a správne delikty

Priestupky a správne delikty patria do kategórie tzv. správneho trestania. V tejto oblasti poskytujeme právne služby ako:

 

Zastupovanie obvinených osôb vo veciach priestupkov

  • Zastúpime vás vo veci akéhokoľvek priestupku, z ktorého budete obvinený – obvineným sa stávate, ak voči vám správny orgán vykoná prvý procesný úkon, ktorým je spravidla oznámenie o začatí konania alebo predvolanie na ústne pojednávanie
  • Pozitívne skúsenosti máme v rámci zastupovania priestupkov proti majetku, občianskemu spolunažívaniu, verejnému poriadku alebo priestupkov na úseku stavebného práva

 

Zastupovanie a uplatňovanie nárokov iných osôb v priestupkovom konaní (napr. navrhovateľ, poškodený)

  • Aj páchateľ priestupku môže spôsobiť škodu, napr. pri priestupkoch proti majetku. Pomôžeme vám hájiť vaše práva pred správnym orgánom.
  • Navrhovateľom v priestupkovom konaní je ten, komu bolo ublížené na cti. Ak vás niekto uráža alebo vám nadáva, môžete sa v konaní nechať zastúpiť našou advokátskou kanceláriou.

 

Zastupovanie obchodných spoločností a iných podnikateľov pred orgánmi verejnej správy v správnom konaní o uložení pokuty

  • Nielen fyzické osoby, ale aj podnikatelia môžu byť prejednávaní v správnom konaní, kde im hrozia častokrát vysoké pokuty, či dokonca zákaz činnosti. V tomto konaní vám poskytneme právnu pomoc na najvyššej úrovni.
  • S pokutami voči podnikateľom sa možno stretnúť v konaní na Inšpektoráte práce, Slovenskej obchodnej inšpekcii či iných orgánoch (napr. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií)