Občianske právo

  • príprava zmlúv podľa Občianskeho zákonníka (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o pôžičke, nájomná zmluva)

  • právne poradenstvo týkajúce sa podielového spoluvlastníctva, vrátane spisovania dohôd medzi spoluvlastníkmi a uplatňovanie nárokov spoluvlastníkov na súde

  • vymáhanie pohľadávok voči dlžníkom (vrátane exekučného konania)

  • uplatňovanie nárokov z poistných zmlúv, najmä povinné zmluvné poistenie alebo havarijné poistenie

  • poradenstvo a zastupovanie v dedičskom konaní

  • uplatňovanie nárokov na náhradu škody voči štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci