Občianske právo

 

Občianske právo je pomerne široké právne odvetvie. Pomoc vieme poskytnúť predovšetkým v týchto veciach:

 

Príprava zmlúv podľa Občianskeho zákonníka

 • Pomôžeme vám vypracovať rôzne typy zmlúv, napr. týkajúcich sa prevodu vlastníctva (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva) alebo prenechania majetku do užívania (nájomná zmluva, zmluva o výpožičke). Množstvo skúseností sme nadobudli aj počas poskytovania právnych služieb realitnej kancelárii.
 • Pripravíme pre vás aj iné typy zmlúv, napr. zmluva o pôžičke, zmluvu o dielo a rôzne nepomenované zmluvy

 

Podielové spoluvlastníctvo

 • Vysvetlíme vám, čo si môžete nárokovať od spoluvlastníkov, ako aj to, aké sú vaše povinnosti
 • Pripravíme pre vás rôzne dohody, napr. dohodu o spôsobe užívania spoločnej veci, rozhodnutia spoluvlastníkov o podstatných otázkach týkajúcich sa spoločnej veci, ale aj dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
 • Ak sa s ostatnými spoluvlastníkmi neviete dohodnúť, pomôžeme vám spoluvlastníctvo zrušiť a spravodlivo vyporiadať, aby ste neboli ukrátený na vašich právach
 • Pomoc vieme poskytnúť aj v prípadoch, kedy sú vašimi spoluvlastníkmi osoby bez uvedenia adresy trvalého pobytu, ktoré zjavne nežijú a zastupuje ich Slovenský pozemkový fond

 

Vymáhanie pohľadávok voči dlžníkom

 • Nárok na náhradu škody, nárok na zaplatenie kúpnej ceny alebo odmeny za vykonanie diela – ak nebude vaša pohľadávka uspokojená, pomôžeme vám ju čo najefektívnejšie vymôcť
 • Právne služby poskytneme aj tomu, voči komu sa veriteľ domáha zaplatenia určitej sumy – posúdime, či je oprávnená čo do základu, uplatňovanej výšky alebo či nie je premlčaná
 • V prípade, že dlžník nebude plniť ani po tom, čo mu to uložil súd, zastúpime vás aj v exekučnom konaní, kde exekútor siahne na majetok dlžníka aj proti jeho vôli

 

Poradenstvo a zastupovanie v dedičskom konaní

 • Pripravíme pre vás dohodu dedičov o vyporiadaní dedičstva
 • Ak sa s ostatnými dedičmi neviete dohodnúť, poskytneme vám naše služby a pred notárom vás zastúpime
 • Ak sa objaví nový majetok po poručiteľovi, ktorý nebol prejednaný v dedičskom konaní, pomôžeme vám pripraviť návrh na dodatočné prejednanie dedičstva a podáme ho na príslušný súd

 

Uplatňovanie nárokov na náhradu škody voči štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci

 • Boli ste trestne stíhaný ale súd vás spod obžaloby oslobodil? Žiadajte od štátu škodu (napr. náklady na advokáta) ako aj nemajetkovú ujmu za nezákonné stíhanie. Radi vám budeme nápomocní.