Vedeli ste, že...

… ak spáchate viacero priestupkov pred tým, než sa o nich rozhodne, musí vám byť uložená iba jedna sankcia?

Nie raz sme sa stretli s tým, že v prípade, ak vodiča zastavila hliadka Policajného zboru, pretože porušil predpisy na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ukladali sa mu dve blokové pokuty. Tento postup je však nezákonný.

Zákon o priestupkoch pozná tzv. absorbčnú zásadu, podľa ktorej ak sa páchateľ dopustí viacerých priestupkov a tieto sú prejednávané spoločne, uloží sa mu iba jedna sankcia, a to podľa toho priestupku, ktorý je najprísnejšie postihnuteľný. Inak povedané, najprísnejšie postihnuteľný priestupok absorbuje (pohlcuje) menej závažné.

Zoberme si vodiča, ktorý nemá rozsvietené svetlá, nemá zapnutý pás, telefonuje za volantom a prekročí rýchlosť o viac ako 30 km / h na diaľnici. Za jednotlivé priestupky by mohla byť v blokovom konaní uložená nasledovná sankcia: 1) svetlá 50 EUR, 2) pás 50 EUR, 3) telefonovanie 100 EUR a rýchlosť od 30 EUR do 400 EUR. Policajt v tomto prípade nemôže uložiť pokutu za každé jedno porušenie predpisov a tieto pokuty následne sčítať a uložiť tak napr. 600,- EUR. Musel by uložiť iba jednu pokutu, a to podľa priestupku najprísnejšie postihnuteľného, teda od 30 EUR do 400 EUR.

Nenechajte sa uviesť do omylu policajtmi, pokiaľ by vám chceli uložiť dve alebo viac pokút pre porušenie viacero povinností, prípadne že by sumy pokút sčítavali.