Vedeli ste, že...

… ak vodič vozidla, ktorý trikrát nafúka nad 1 promile, dostane trest zákazu činnosti na doživotie?

Trest zákazu činnosti je jedným z trestov, ktoré môže súd páchateľovi v trestnom konaní uložiť.

Podstata trestu zákazu činnosti spočíva v tom, že odsúdenému sa po dobu výkonu tohto trestu zakazuje výkon určitého zamestnania, povolania alebo funkcie alebo takej činnosti, na ktorú treba osobitné povolenie alebo ktorej podmienky výkonu upravuje osobitný predpis. Typicky sa s trestom zákazu činnosti možno stretnúť pri trestných činoch v doprave, najmä trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa ustanovenia § 289 Trestného zákona (alkohol za volantom).

Trest zákazu činnosti môže súd uložiť na 1 až 10 rokov, pričom sa prihliada na konkrétne okolnosti prípadu, napr. či vodič niekoho svojou jazdou skutočne ohrozil, či spôsobil škodu, aký je jeho postoj k spáchanému trestnému činu, či už bol v minulosti súdne trestaný alebo koľko obdobných (alebo iných) priestupkov sa už dopustil.

Pri prvom odsúdení súd ukladá trest zákazu činnosti spravidla na dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby.

Pokiaľ však páchateľ (vodič motorového vozidla) opakovane spácha trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, súd mu musí uložiť trest zákazu činnosti v hornej polovici zákonom stanovenej sadzby, teda v rozpätí 5 rokov až 10 rokov.

Za situácie, že by sa tento vodič nepoučil ani po predchádzajúcich odsúdeniach a opätovne bude trestne stíhaný pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, potom mu súd v prípade odsúdenia uloží trest zákazu činnosti na doživotie. Tento vodič tak nebude môcť už nikdy legálne viesť vozidlo. Každá ďalšia jazda by pre daného vodiča znamenala spáchanie ďalšieho trestného činu, a to trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa ustanovenia § 348 ods. 1 písm. d) Trestného zákona.

Pre úplnosť treba uviesť, že trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa ustanovenia § 289 ods. 1 Trestného zákona sa dopustí ten, kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť (nad 1 promile), ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.