Rodinné právo

Vyživovacia povinnosť – časť III. (náhradné výživné)

Oprávnené osoby, voči ktorým si rodičia neplnia svoju zákonnú vyživovaciu povinnosť a voči ktorým zostali bezvýsledné iné zákonné možnosti, ako sa výživného domôcť, môžu požiadať o poskytovanie náhradného výživného.

Náhradné výživné je upravené v zákone č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. (ďalej ako „zákon“).

Konanie o náhradnom výživnom sa začína na základe písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať náležitosti uvedené v ustanovení § 11 zákona. O žiadosti rozhoduje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby (dieťaťa).

K žiadosti je potrebné priložiť predovšetkým:

a) právoplatné rozhodnutie súdu alebo súdom schválená dohoda, na základe ktorých povinná osoba je povinná platiť výživné oprávnenej osobe,

b) potvrdenie súdneho exekútora, že exekučné konanie na vymoženie pohľadávky na výživnom trvá najmenej dva mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie,

c) oznámenie obsahujúce údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia oprávnenej osoby na účel overenia statusu žiaka alebo študenta navštevujúceho školu so sídlom na území Slovenskej republiky

d) potvrdenie o príjme oprávnenej osoby a o príjmoch osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne.

Nárok na náhradné výživné vzniká za splnenia všetkých zákonných podmienok, ktorými sú

  • povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške, v lehote a spôsobom určeným v právoplatnom rozhodnutí
  • povinná osoba si neplní vyživovaciu povinnosť podľa predchádzajúceho bodu v období najmenej dvoch mesiacov nasledujúcich po sebe
  • podaniu žiadosti musí predchádzať exekučné konanie, ktoré musí trvať najmenej dva mesiace
  • povinná osoba napriek exekučnému konaniu nezačala plniť výživné.

 

 

 

alebo

  • dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo suma sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku, alebo suma sirotských dôchodkov alebo sirotských výsluhových dôchodkov je nižšia ako suma minimálneho výživného.

Ak sú splnené podmienky pod bodom A) alebo bodom B), vzniká dieťaťu nárok na náhradné výživné, ak súčasne platí, že

  • dieťa má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, ak ide o oprávnenú osobu, ktorej sa poskytla doplnková ochrana, a zdržiava sa na území Slovenskej republiky
  • priemerný mesačný príjem spoločne posudzovaných osôb za posledných šesť kalendárnych mesiacov pred mesiacom, v ktorom bola žiadosť podaná, nedosahuje sumu 3,3 násobok sumy životného minima.

Ak je oprávnenou osobou dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku, podmienkou nároku na náhradné výživné je aj riadne plnenie tejto povinnosti; táto podmienka sa považuje za splnenú, kým z písomného oznámenia riaditeľa školy nevyplynie, že zákonný zástupca nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky tejto oprávnenej osoby.

Príjem spoločne posudzovaných osôb tvorí príjem:

a) oprávnenej osoby a príjem, ktorý na túto oprávnenú osobu poberá iná fyzická osoba, ak oprávnená osoba žije v domácnosti samostatne alebo s inou fyzickou osobou,

b) manžela, manželky a nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti,

c) rodičov a nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti,

d) manželov alebo rodičov, ktorí sú sami nezaopatrené deti, príjmy, ktoré na ne poberá iná fyzická osoba, a príjem nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti.

Náhradné výživné sa poskytuje vo výške výživného určeného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou, najviac vo výške 3,7-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.

Aplikujúc vyššie uvedené v praxi, na to, aby matka s jedným maloletým dieťaťom (pričom dieťa by malo trvalý pobyt na území SR) dostávala na toto dieťa náhradné výživné, musí najskôr podať návrh na súd, aby výšku výživného určil. Ak by si otec vyživovaciu povinnosť dobrovoľne neplnil, matka musí podať návrh na vykonanie exekúcie, pričom ani exekučné konanie by otca neprinútilo plniť si vyživovaciu povinnosť a súčasne by exekučné konanie prebiehalo aspoň dva mesiace.

Po podaní žiadosti a splnení vyššie uvedených podmienok by ÚPSVAR skúmal výšku príjmov (matky a dieťaťa), ktorá nesmie presahovať 3,3 násobok sumy životného minima. Suma životného minima (od 01.07.2020) na plnoletú fyzickú osobu je vo výške 214,83 EUR a na maloleté dieťa vo výške 98,08 EUR (spolu 312,91 EUR). Priemerný príjem matky a dieťaťa tak nesmie presiahnuť sumu 1.032,60 EUR za posledných 6 mesiacov pred mesiacom, v ktorom bola podaná žiadosť.

Ak príjem matky a dieťaťa nepresiahne sumu 1.032,60 EUR, potom ÚPSVAR rozhodne o náhradnom výživnom. Jeho výška sa rovná výške výživného, ktoré bolo určené súdnym rozhodnutím, najviac vo výške 3,7-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. To znamená, že ak súd určil výšku výživného v sume 150,- EUR mesačne, výška náhradného výživného bude tiež v sume 150,- EUR mesačne. Ak ale súd určil výšku výživného vo výške 400,- EUR, výška náhradného výživného bude v sume 362,90 EUR ako zákonná horná hranica náhradného výživného (3,7 x 98,08 EUR).

Trvanie nároku na náhradné výživné prehodnocuje ÚPSVAR každých šesť kalendárnych mesiacov. Ak povinná osoba začne plniť vyživovaciu povinnosť najmenej počas dvoch mesiacov v plnej výške, v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu, nárok na náhradné výživné zaniká.

Podľa ustanovenia § 10a ods. 1 zákona platí, že ak povinná osoba dodatočne zaplatí výživné alebo ak sa v exekučnom konaní na vymoženie pohľadávky na výživnom vymôže výživné, poberateľ náhradného výživného je povinný vrátiť preddavkovo poskytnuté náhradné výživné, a to najviac do výšky, v ktorej bolo výživné zaplatené alebo vymožené.

Teda ak povinný rodič dodatočne zaplatí výživné (alebo jeho časť), je poberateľ náhradného výživného vrátiť sumu náhradného výživného až do výšky, v ktorej bolo zaplatené výživné (alebo jeho časť) od povinnej osoby. Ak je napríklad náhradné výživné poskytnuté vo výške 120,- EUR a povinná osoba zaplatí 50,- EUR, tak poberateľ náhradného výživného musí náhradné výživné vo výške 50,- EUR vrátiť ÚSPVARu.