Lorem Ipsum

Zmluva o pôžičke

Podľa Občianskeho zákonníka zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.

Read More »

Minimálne mzdové nároky

Mzda za vykonanú prácu  je primárnym prostriedkom slúžiacim na zabezpečovanie potrieb zamestnanca a jeho rodiny. Podľa Zákonníka práce je mzda peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu (ustanovenie § 118 ods. 2 Zákonníka práce).

Read More »

Zmena priezviska maloletého

Meno a priezvisko je identifikačným údajom každej jednej osoby, vrátane maloletých detí. Tým meno vyberajú rodičia a priezvisko preberajú to, ktoré je spoločné alebo to, o ktorom rodičia rozhodli, že bude patriť ich deťom.

Read More »

Urážanie, nadávky či ohováranie – ako sa brániť?

Každá fyzická osoba má právo na ochranu svojho súkromia, nedotknuteľnosť svojej osoby, zachovanie dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a ochranu svojho mena. Tieto čiastkové práva fyzickej osoby sú zároveň základnými právami a slobodami, ktoré majú svoj základ nielen v Ústave Slovenskej republiky, ale aj v medzinárodných dokumentoch o ľudských právach, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Read More »

Poškodený pri dopravnej nehode

Dopravnú nehodu možno v stručnosti charakterizovať ako spravidla predvídateľnú, ale nepredvídanú udalosť v cestnej premávke, pri ktorej dochádza ku škode na zdraví, živote alebo majetku.

Read More »

… vaše majetkové práva uplynutím času zanikajú alebo sa oslabujú?

Právo pozná inštitúty ako „premlčanie“ (oslabenie práva) alebo „preklúzia“ (zánik práva).

Podľa Občianskeho zákonníka sa premlčujú všetky majetkové práva s výnimkou vlastníckeho práva. Premlčuje sa teda právo na zaplatenie pohľadávky (napr. kúpnej ceny, pôžičky), ale aj napríklad právo odstúpiť od zmluvy. Nepremlčuje sa vlastnícke právo, napr. právo domáhať sa určenia, že ste vlastníkom nehnuteľnosti.

Všeobecná premlčania doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Teda napríklad právo na zaplatenie kúpnej ceny sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, kedy bola kúpna cena splatná. Oslabenie práva nemá za následok, že by toto prestalo existovať, ale v súdnom konaní ho nebude možné priznať, ak dlžník vznesie námietku premlčania. Dlžník však bude môcť dobrovoľne plniť, čo sa ale v praxi bežne nestáva.

Premlčania doba môže mať v špecifických prípadoch rôznu dĺžku, napríklad v prípade práva na poistné plnenie je to až štyri roky odo dňa vzniku škodovej udalosti. Ak dlžník uzná svoj dlh, premlčania doba je desať rokov.

Pokiaľ ide o preklúziu, zákon uvádza v konkrétnych prípadoch rôzne prekluzívne lehoty, pričom ich uplynutím právo zaniká. Ak by dlžník napriek tomu plnil, došlo by na strane veriteľa k bezdôvodnému obohateniu, lebo na prijatie plnenia nebol oprávnený. Prekluzívna lehota je v Občianskom zákonníku upravená napr. v ustanovení § 436, § 504, § 626 (spravidla je vyjadrená slovami „inak právo zanikne“).

Uplatňujte Vaše práva riadne a včas, inak sa vystavujete ich oslabeniu alebo zániku. Už v rímskom práve platila zásada „práva patria bdelým“, teda tým, ktorí sa o ne aktívne zaujímajú.