Lorem Ipsum

Poškodený pri dopravnej nehode

Dopravnú nehodu možno v stručnosti charakterizovať ako spravidla predvídateľnú, ale nepredvídanú udalosť v cestnej premávke, pri ktorej dochádza ku škode na zdraví, živote alebo majetku.

Read More »

Spáchanie priestupku v podmienke

V prípade, ak sa fyzická osoba dopustí trestného činu a bude jej uložený trest odňatia slobody, ktorého výkon bude podmienečne odložený, alebo ak bude z výkonu trestu odňatia slobody podmienečne prepustená, bude jej súdom určená tzv. skúšobná doba.

Read More »

Spotrebiteľ a e-shop

Nakupovanie tovaru cez internet je v dnešnej dobe neodmysliteľnou súčasťou každodenného života. Či už sa jedná o oblečenie, kozmetiku, bežné potreby domácnosti alebo darčeky pre svojich blízkych, prostredníctvom e-shopu možno kúpiť prakticky čokoľvek.

Read More »

Mestský policajt a meranie rýchlosti v doprave

Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií (ďalej ako „zákon“) v poslednom období prešiel viacerými zmenami, ktoré boli zamerané predovšetkým na posilnenie kompetencií a oprávnení príslušníka mestskej polície na úseku cestnej premávky.

Read More »

Rozhodovanie rodičov a zastupovanie dieťaťa

Rozhodovanie rodičov vo veciach svojho dieťaťa a jeho zastupovanie je neodmysliteľnou súčasťou rodičovských práv a povinností. Rodičia by mali tieto práva vykonávať a povinnosti plniť vždy tak, aby konali v prospech maloletého dieťaťa.

Read More »

… vaše majetkové práva uplynutím času zanikajú alebo sa oslabujú?

Právo pozná inštitúty ako „premlčanie“ (oslabenie práva) alebo „preklúzia“ (zánik práva).

Podľa Občianskeho zákonníka sa premlčujú všetky majetkové práva s výnimkou vlastníckeho práva. Premlčuje sa teda právo na zaplatenie pohľadávky (napr. kúpnej ceny, pôžičky), ale aj napríklad právo odstúpiť od zmluvy. Nepremlčuje sa vlastnícke právo, napr. právo domáhať sa určenia, že ste vlastníkom nehnuteľnosti.

Všeobecná premlčania doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Teda napríklad právo na zaplatenie kúpnej ceny sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, kedy bola kúpna cena splatná. Oslabenie práva nemá za následok, že by toto prestalo existovať, ale v súdnom konaní ho nebude možné priznať, ak dlžník vznesie námietku premlčania. Dlžník však bude môcť dobrovoľne plniť, čo sa ale v praxi bežne nestáva.

Premlčania doba môže mať v špecifických prípadoch rôznu dĺžku, napríklad v prípade práva na poistné plnenie je to až štyri roky odo dňa vzniku škodovej udalosti. Ak dlžník uzná svoj dlh, premlčania doba je desať rokov.

Pokiaľ ide o preklúziu, zákon uvádza v konkrétnych prípadoch rôzne prekluzívne lehoty, pričom ich uplynutím právo zaniká. Ak by dlžník napriek tomu plnil, došlo by na strane veriteľa k bezdôvodnému obohateniu, lebo na prijatie plnenia nebol oprávnený. Prekluzívna lehota je v Občianskom zákonníku upravená napr. v ustanovení § 436, § 504, § 626 (spravidla je vyjadrená slovami „inak právo zanikne“).

Uplatňujte Vaše práva riadne a včas, inak sa vystavujete ich oslabeniu alebo zániku. Už v rímskom práve platila zásada „práva patria bdelým“, teda tým, ktorí sa o ne aktívne zaujímajú.