Lorem Ipsum

Dodávateľ a e-shop

Internetový obchod je veľmi rozšírenou formou predaja produktov či poskytovania služieb, ktorý svoj vrchol dosiahol zrejme počas pandémie. V tomto období bolo „cez internet“ dostupné takmer všetko.

Read More »

Príspevok na výživu pre nevydatú matku

S vyživovacou povinnosťou sa spravidla stretávame medzi rodičmi a deťmi. Výživné sa však uplatňuje aj medzi ďalšími príbuznými ako aj medzi manželmi, či dokonca medzi nezosobášenými partnermi.

Read More »

Zmluva o pôžičke

Podľa Občianskeho zákonníka zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.

Read More »

Minimálne mzdové nároky

Mzda za vykonanú prácu  je primárnym prostriedkom slúžiacim na zabezpečovanie potrieb zamestnanca a jeho rodiny. Podľa Zákonníka práce je mzda peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu (ustanovenie § 118 ods. 2 Zákonníka práce).

Read More »

Zmena priezviska maloletého

Meno a priezvisko je identifikačným údajom každej jednej osoby, vrátane maloletých detí. Tým meno vyberajú rodičia a priezvisko preberajú to, ktoré je spoločné alebo to, o ktorom rodičia rozhodli, že bude patriť ich deťom.

Read More »