Vedeli ste, že...

… ak kataster nerozhodne o návrhu na vklad v zákonnej lehote, máte nárok na vrátenie poplatku?

Zákon stanovuje lehoty pre orgány verejnej správy, v ktorej majú vykonať úkon alebo rozhodnúť vo veci. Hoci zákon spravidla neupravuje negatívne dôsledky zmeškania tejto lehoty, v prípade správnych orgánov je situácia iná.

Zákon o katastri nehnuteľností v ustanovení § 32 upravuje lehotu, v ktorej má Okresný úrad povinnosť rozhodnúť o návrhu na vklad. Pri štandardnom konaní je táto lehota 30 dní. Ak zmluva o prevode nehnuteľnosti bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo bola autorizovaná advokátom, nie je v rozpore s katastrálnym operátom a sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu, okresný úrad rozhodne o návrhu na povolenie vkladu do 20 dní. Okresný úrad môže rozhodnúť na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad a zaplatení správneho poplatku do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad.

Správny poplatok za štandardné konanie je vo výške 100,- EUR a v prípade, že sa návrh podá elektronicky, znižuje sa jeho výška na sumu 50,- EUR. V prípade urýchleného konania to je suma 300,- EUR, avšak ak sa podá návrh na urýchlené konanie elektronicky, poplatok je vo výške 150,- EUR.

Na konanie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností sa uplatňuje aj zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatok v znení neskorších predpisov, ktorý v ustanovení § 10 upravuje inštitút vrátenie poplatku.

Okresný úrad vráti zaplatený poplatok, ak sa bez zavinenia poplatníka nerozhodlo v zákonom stanovenej lehote (t. j. 30 dní, 20 dní alebo 15 dní). Na účely tohto zákona sa lehota ustanovená osobitným predpisom považuje za zachovanú, ak v posledný deň lehoty Okresný úrad

a) odovzdá rozhodnutie o vklade na poštovú prepravu,

b) odošle rozhodnutie o vklade elektronicky podľa osobitného predpisu alebo

c) odovzdá poplatníkovi rozhodnutie o vklade.

Na vrátenie poplatku je potrebné vypísať a podať jednoduchú žiadosť, v ktorej sa uvedie, kedy bol návrh podaný, kedy Okresný úrad katastrálny odbor rozhodol a v akej výške a na aký účet žiada poplatník poplatok vrátiť.

Pozor však na to, že ak žiadosť nepodáte do troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený, váš nárok na jeho vrátenie zaniká a poplatok sa stáva príjmom štátneho rozpočtu.