Priestupky a správne právo

Zastavenie v parkovacej zóne

V ostatnom čase sme sa stretli so situáciou, kedy mestská polícia zanechala „odkaz“ na vozidle z dôvodu, že vozidlo malo stáť v rozpore so zákonom o cestnej premávke. Toto vozidlo sa nachádzalo v oblasti, kde bola osadená dopravná značka č. 277 Parkovacia zóna v spojení s dodatkovou tabuľou č. 533.

Nie v každom prípade sa však bude jednať o priestupok vodiča, resp. správny delikt držiteľa vozidla.

Dopravná značka č. 277 označuje začiatok zóny, v ktorej je státie vozidiel dovolené len na vyznačených parkovacích miestach a len za určitých podmienok uvedených na dodatkovej tabuľke. Dodatková tabuľa bude spravidla obmedzovať parkovanie na zaplatenie úhrady (značka č. 533).

Tieto dve dopravné značky potom znamenajú, že v konkrétnej zóne v meste (obci) je státie vozidiel dovolené len na vyznačených parkovacích miestach a len po zaplatení úhrady za parkovanie. Predmetné dopravné obmedzenie bude platiť až po najbližšiu značku č. 278, ktorá ukončuje parkovaciu zónu. Nebude sa obmedzovať teda iba na konkrétnu ulicu, ale platiť bude v celej oblasti vymedzenej dopravnými značkami č. 277 a 278.

Zdroj: pixabay.com

V tejto súvislosti je dôležité poznať význam pojmov „státie“ a „zastavenie“.

Státím sa rozumie uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie [ustanovenie § 2 ods. 2 písm. t) zákona o cestnej premávke].

Zastavením sa rozumie uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu [ustanovenie § 2 ods. 2 písm. y) zákona o cestnej premávke].

V nadväznosti na to je potrebné uviesť, že ak právny predpis, dopravná značka alebo dopravné zariadenie zakazuje státie vozidiel, zastavenie bude na tomto mieste dovolené. Tomu nasvedčuje samotná definícia pojmom státie a zastavenie, kedy státím je uvedenie vozidla do pokoja na dlhší čas, ako je potrebný na zastavenie. Ak je teda zakázané státie, potom zastavenie je logicky prípustné, pretože zakazuje sa uvedenie vozidla do pokoja na čas dlhší, než ktorý je potrebný na zastavenie.

Ak sa potom vrátime k dopravnej značke č. 277, vodič vozidla môže v parkovacej zóne zastaviť, pretože táto dopravná značka reguluje iba státie (teda čas dlhí ako je potrebné na zastavenie). To platí aj za situácie, že by sa pod dopravnou značkou č. 277 nachádzala dodatková tabuľa č. 533, teda ktorá by státie vozidiel viazala na zaplatenie úhrady.

Za účinnosti vyhlášky č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (do 30.03.2020) platila dopravná značka č. IP17a, ktorej význam bol nasledovný: parkovacie miesta s plateným státím (č. IP 17a) informuje o povinnom platenom parkovacom státí a označuje parkovisko, kde zastavenie a státie vozidiel je dovolené len za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitej značky. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom mieste zastavenie a státie zakázané.

Nová právna úprava a dopravná značka č. 277 pritom už reguluje iba státie a zastavenie zostalo bez povšimnutia, čo má za následok, že vodič smie v parkovacej zóne zastaviť.

Pokiaľ by vodič v parkovacej zóne (dopravné značky č. 277 a 533) zastavil a nezaplatil by úhradu, nemožno toto konanie subsumovať pod ustanovenie § 25 ods. 1 písm. o) zákona o cestnej premávke, podľa ktorého vodič nesmie zastaviť a stáť na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá zaplatený poplatok za parkovanie.

Zastavenie v parkovacej zóne s dodatkovou tabuľou č. 533 nie je porušením ustanovenia § 25 ods. 1 písm. o) zákona o cestnej premávke z dôvodu, že úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky.[1] Povedané inak, ak je správanie účastníkov cestnej premávky regulované dopravnými značkami, neuplatnia sa ustanovenia zákona o cestnej premávke (špeciálna úprava ruší všeobecnú úpravu). Ide napr. o prípad parkovacej zóny ako sme ho načrtli vyššie.

Ak by vodič stál s vozidlom v parkovacej zóne s dodatkovou tabuľkou č. 533 bez zaplatenia úhrady, teda by konal protiprávne, malo by sa toto konanie posudzovať iba ako porušenie ustanovenia § 3 ods. 2 písm. b) zákona o cestnej premávke, a nie aj ustanovenie § 25 ods. 1 písm. o) zákona o cestnej premávke, pretože to sa pre špeciálnu úpravu dopravnými značkami neuplatní.

Ak však vodič zastaví v parkovacej zóne s dodatkovou tabuľkou č. 533 bez zaplatenia úhrady, nedopúšťa sa protiprávneho konania, a preto nemôže byť postihnutý za priestupok, resp. držiteľ vozidla sa nedopúšťa porušenia ustanovenia § 6a písm. e) zákona o cestnej premávke.

Preto pokiaľ vodič zastaví v parkovacej zóne napr. z dôvodu vyloženia alebo naloženia nákladu, nekoná v rozpore so zákonom o cestnej premávke. Na tomto závere nič nemení ani fakt, že vozidlo má vypnutý motor, pretože to nie je predpokladom zastavenia. Napokon, ak by vodič potreboval vyzdvihnúť alebo odovzdať náklad (napr. kufor, tovar pre zákazníka) na 3. poschodí bytového domu nachádzajúceho sa vedľa parkoviska spadajúceho do parkovacej zóny, je logické, že vypne motor a zamkne vozidlo, inak by sám porušil ustanovenie § 24 ods. 2 zákona o cestnej premávke.

Pre úplnosť treba dodať, že pokiaľ by príslušníci mestskej polície aj disponovali fotografiou vozidla, nie je to dôkazom o státí vozidla, pretože fotografia nepreukazuje, či vozidlo zastavilo preto, aby vodič naložil / zložil náklad, alebo či tam stojí po takú dobu, ktorá presahuje dobu potrebnú na zastavenie. Fotografia zachytáva iba vozidlo „v pokoji“, čo môže byť kľudne aj prípadom zastavenia.

Poznámky pod čiarou:

[1] Ustanovenie § 60 ods. 2 zákona o cestnej premávke