Vedeli ste, že...

… darca sa môže domáhať vrátenia daru?

Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.

Podľa ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka sa môže darca domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Právo domáhať sa vrátenia daru právna teória nazýva ako „odvolanie darovania“, pričom ide o jednostranný právny úkon darcu, teda na jeho účinky nie je potrebný žiadny ďalší úkon zo strany obdarovaného (na rozdiel od uzatvorenia darovacej zmluvy, kedy musí obdarovaný prejaviť vôľu prijať dar).

Predpokladom toho, aby sa darca mohol úspešne domáhať vrátenia daru je, aby sa obdarovaný (i) správal tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy a toto správanie (ii) smeroval proti darcovi alebo členom rodiny darcu.

Dobrými mravmi sú pravidlá správania sa, ktoré sú v prevažnej miere v spoločnosti uznávané a tvoria základ fundamentálneho hodnotového poriadku.

Treba však uviesť, že na to, aby išlo o „hrubé“ porušenie dobrých mravov, nestačí akékoľvek nevhodné správanie sa obdarovaného, menej významné porušenie dobrých mravov či prostá nevďačnosť. Podľa ustálenej súdnej praxe „hrubým porušením dobrých mravov sa rozumie ich porušenie značnej intenzity alebo ich sústavné porušovanie“ (R 88/1998). Sem možno zaradiť napríklad dopúšťanie sa protiprávneho konania proti darcovi (spáchanie priestupku alebo trestného činu), hrubé urážky či neposkytnutie pomoci.

Ak nastanú vyššie uvedené okolnosti, môže sa darca domáhať vrátenia daru. Ak obdarovaný nevráti dar dobrovoľne, môže sa darca obrátiť na súd (typicky napr. darovanie nehnuteľnosti a následne podanie žaloby o určenie, že darca je vlastníkom tejto nehnuteľnosti).

Na záver treba už len dodať, že právo na vrátenie daru je majetkovým právom, ktoré sa premlčuje v trojročnej premlčacej dobe, ktorá začína plynúť odo dňa, kedy sa darca mohol svojho práva prvýkrát domáhať, t. j. keď sa začal obdarovaný správať tak, že tým hrubo porušil dobré mravy.