Priestupkové právo

Priestupky a správne delikty patria do kategórie tzv. správneho trestania. V tejto oblasti poskytujeme právne služby ako:

 

Zastupovanie obvinených osôb vo veciach priestupkov

  • Zastúpime vás vo veci akéhokoľvek priestupku, špecializujeme sa však na dopravné priestupky, pričom právne služby poskytujeme od priestupkov ako je alkohol za volantom až po nesprávne parkovanie.

  • Pozitívne skúsenosti máme aj pri zastupovaní priestupkov proti majetku alebo občianskemu spolunažívaniu

 

Zastupovanie držiteľov a prevádzkovateľov vozidiel vo veciach správnych deliktov

  • Držiteľ vozidla alebo jeho prevádzkovateľ zodpovedajú v rámci objektívnej zodpovednosti za rôzne porušenia zákona o cestnej premávke. Najčastejšie sa stretávame s pokutami za nesprávne parkovanie s vozidlom, prekročenie rýchlosti, užívanie diaľnic bez zaplatenej úhrady.

 

Zastupovanie a uplatňovanie nárokov iných osôb v priestupkovom konaní (napr. navrhovateľ, poškodený)

  • Aj páchateľ priestupku môže spôsobiť škodu, napr. pri priestupkoch proti majetku alebo pri dopravnej nehode. Pomôžeme vám hájiť vaše práva pred správnym orgánom.

  • Navrhovateľom v priestupkovom konaní je ten, komu bolo ublížené na cti. Ak vás niekto uráža alebo vám nadáva, môžete sa v konaní nechať zastúpiť našou advokátskou kanceláriou.

 

Zastupovanie obchodných spoločností a iných podnikateľov pred orgánmi verejnej správy v správnom konaní o uložení pokuty

  • Nielen fyzické osoby, ale aj podnikatelia môžu byť prejednávaní v správnom konaní, kde im hrozia častokrát vysoké pokuty, či dokonca zákaz činnosti. V tomto konaní vám poskytneme právnu pomoc na najvyššej úrovni.

  • S pokutami voči podnikateľom sa možno stretnúť v konaní na Inšpektoráte práce, Slovenskej obchodnej inšpekcii či iných orgánoch (napr. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií)