Priestupkové právo

  • zastupovanie obvinených osôb vo veciach priestupkov a správnych deliktov (najmä dopravné priestupky)

  • zastupovanie a uplatňovanie nárokov iných osôb v priestupkovom konaní (napr. navrhovateľ, poškodený)

  • zastupovanie obchodných spoločností a iných podnikateľov pred orgánmi verejnej správy v správnom konaní o uložení pokuty